11:24 ICT Thứ sáu, 25/04/2014

Liên kết site

Thăm dò ý kiến

Bạn yêu thích môn học nào nhất ?

Toán

Văn

Tiếng Anh

Trang nhất » Quản lý bài viết » Thư viện tài liệu

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014

Thứ bảy - 24/08/2013 16:58

PHÒNG GD-ĐT TU SƠN

TRƯỜNG THCS CHÂU KHÊ
         
           Số: 04/ 2013/ BDTX 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          
                                                                            
            Châu Khê , ngày 20  tháng 08  năm 2013                    
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên  năm học 2013-2014

 
 
  

Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDDT ngày 10/7/2012 của Bộ GD ĐT về việc ban hành quy chế BD TX
Căn cứ công văn số 778/SGDDT _GDTX ngày 12/7/2013 của sở GDDT Bắc Ninh về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2013-2014
Căn cứ kế hoạch BDTX của phòng GD-ĐT Từ Sơn
Căn cứ tình hình thực tế, trường THCS Châu Khê  ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên  năm học 2013-2014 như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai quy chế và chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.
          1. Thuận lợi:
          - Khi triển khai quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên trường THCS Châu Khê  nhận được sự quan tâm chỉ đạo  của phòng giáo dục, sự giúp đỡ ít nhiều của các trường bạn trong Thị xã Từ Sơn.
          - Phần lớn các giáo viên trong nhà trường đều rất tích cực lắng nghe kế hoạch, chương trình BDTX.
          - Phần lớn lớn các thắc mắc của giáo viên khi triển khai kế hoạch BDTX của giáo viên được phòng giáo dục giải thích rỏ ràng.
          2. Khó khăn:
          -Một số GV lớn tuổi nên việc tiếp cận CT BDTX gặp khó khăn
         
          II. Đặc điểm về đội ngũ.
Số lượng cán bộ giáo viên, nhân viên Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý (BGH các trường hoặc BGĐ các TTGDTX) Trình độ đội ngũ giáo viên
Tổng số CB,GV, NV CBQL (BGH hoặc BGĐ) Giáo viên Nhân viên Thạc sỹ Đại học Cao Đẳng Trung cấp Thạc sỹ Đại học Cao Đẳng Trung cấp
59 3 53 3   3     1 42 10  
 
B. KẾ HOẠCH CHUNG.
I. Mục đích của việc BDTX:
1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. Nguyên tắc:
1. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với giáo viên và  nhà trường trong công tác bồi dưỡng.
3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên; phát huy vai trò trường giúp trường trong công tác bồi dưỡng.
4. Các điều kiện phục vụ phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức bồi dưỡng.
5. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học.
III. Đối tượng BDTX:
Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại trường.
IV. Nội dung, thời lượng BDTX:120 tiết/năm học
1. Khối kiến thức bắt buộc
          a) Nội dung bồi dưỡng 1:  Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT  (30 tiết/giáo viên).Bồi dưỡng chính trị ,thời sự nghị quyết chính sách;chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GDDT ;các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học ;các văn bản chỉ đạo của Bộ GDDT:
                    -Các văn bản HD của Bộ GD ĐT: 15 tiết
STT Tên văn bản Số tiết BD
1 Nhiệm vụ năm học 2013-2014: Số 3004/BG ĐT ngày  
2 Thông tư 58 về đánh giá xếp loại HS  
3 Thông tư 47 về trường chuẩn QG  
4 HD xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực  
5 Quy định dạy thêm học thêm TT 17/BG ĐT  
-Các văn bản của Sở G DDT ,của phòng G DDT Từ Sơn: 10 ti ết
-Bồi dưỡng về chính trị ,thời sự: 5 tiết
          b) Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/giáo viên.
          Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho GV các cấp, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương:
Trường THCS Châu Khê thống nhất quy định CBQL và GV thực hiện các nội dung bồi dưỡng sau:
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết
  Các chuyên đề BD chuyên môn,cụ thể như sau:  
1 Các chuyên đề cấp thị 15
2 Các chuyên đề cấp trường 15
     
 
          2. Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/giáo viên.
          Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư trên. Tuy nhiên, nhà trường sẽ định hướng để giáo viên tập trung lựa chọn các mô đun phù hợp với đặc điểm của nhà trường (bằng hình thức tự nghiên cứu, tham khảo, tự học các chuyên đề, tài liệu trên mạng Internet), cụ thể :
 Đối với giáo viên THCS :  41 mô đun.
Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những nội dung BDTX mới bổ sung,  giáo viên học theo hình thức tập trung theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo .
- Số lượng CB, GV đăng ký
Mã mô đun 7-Tư vấn HS THCS 18-Dạy học Tích cực 19-Úng dụng CNTT 20-Sử dụng TBị 23-KT đánh gía KQ học tập của HS 32-Hoạt động GVCN
Số tiết 10 10 10 10 10 15
             
Số lượng GV lựa chọn            
 
V. Hình thức BDTX
1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.
3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
VI. Tổ chức thực hiện:
          1. Triển khai hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch cá nhân, phê duyệt kế hoạch BDTX cá nhân, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường báo cáo về phòng giáo dục.
          2. Triển khai kế hoạch BDTX trong xuốt năm học dặc biệt đẩy mạnh trong thời gian hè.
          3.Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện BDTX của giáo viên thông qua kế hoạch của BDTX của cá nhân.
4. Tổ chức đánh giá và công nhận kết quả BDTX
a) Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX
- Đối với BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các buổi sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường thì giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề. Hiệu trưởng cùng với  phó hiệu trưởng nhà trường tổ chức đánh giá.
Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức này như sau: 
   + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm);
   + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).
- Việc đánh giá giáo viên bằng hình thức tự học do Hiệu trưởng nhà trường và tổ trưởng bộ môn đánh giá. 
- Đối với cán bộ quản lý các trường trực thuộc do Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá.
b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
c) Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3.
Ví dụ : Giáo viên Lê Văn A có điểm:
  • Nội dung 1: 8 điểm;
  • Nội dung 2: 7 điểm;
  • Nội dung 3: Mô đun 1 : 6, mô đun 2: 7 điểm, môn đun 3: 6 điểm, mô đun 4: 8 điểm.
Điểm trung bình kết quả BDTX của giáo viên Nguyễn Văn A là:
   8 + 7 + điểm trung bình nội dung 3 (6 + 7 + 6 + 8)
                                                                      4                        7,3
                                                3
ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
d. Xếp loại kết quả BDTX: giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
- Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
- Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
e. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
- Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).
5. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường.
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Nộp Kế hoạch bồi dưỡng về Phòng GD&ĐT (thông qua Tổ GDTHCS)  trước ngày 30 /4/ 2013.
- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX. Tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường để tổ chức hoạt động bồi dưỡng thường xuyên và tạo điều kiện môi trường học tập thuận lợi cho giáo viên.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.
6. Trách nhiệm của giáo viên.
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.
- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Đảm bảo hoàn thành các nội dung BDTX theo qui định của ngành, hoàn thành BDTX thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch,…
D. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG:
Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 03/2013 đến hết tháng 08/2014, nội dung công việc và thời gian từng tháng được hướng dẫn cụ thể theo bảng sau:
 
Thời gian Tên nội dung Nội dung BDTX Kết quả cần đạt
Tháng 8/2013 Nội dung 1
 
 
 
 
 
 
Nội dung 2
-HT phổ biến nhiệm vụ năm học,Các VB của Bộ
-Phó HT phổ biến văn bản chuyên môn
-Học tập chính trị
-Chuyên đề cấp thị
-Chuyên đề cấp trường
Tiếp thu kiến thức.
Tháng 9/2013 Nội dung 1
 
 
 
Nội dung 2
 
Nội dung 3
-HT phổ biến các VB của Bộ,Sở
-Nói chuyện thời sự.
-Chuyên đề cấp trường
-MĐun 32: Hoạt động GVCN
-MĐun 18: Dạy học tích cực
Tiếp thu kiến thức.
Tháng 10/2013 Nội dung 1
 
Nội dung2
 
 
Nội dung 3
-Học tập truyền thống phụ nữ Việt Nam
-Chuyên đề cấp trường
-MĐun:19-Ứng dụng CNTT
-MĐun 20: Sử dụng thiết bị dạy học
Vận dụng vào thực tế
Tháng 11/2013 Nội dung 1
 
Nội dung 2
-Học tập truyền thống nhà giáo VN
-Chuyên đề cấp trường
Viết báo cáo
Tháng 12/2013 Nội dung 1
 
Nội dung 2
 
 
Nội dung 3
-Học tập tấm gương anh Bộ đội cụ Hồ
-Học tập quy chế đánh giá XL học sinh
-Chuyên đề cấp trường
-MĐun 23: Kiểm tra đánh giá KQ học tập của học sinh
Tiếp thu kiến thức, kỹ năng.
Tháng 01/2014 Nội dung 2 -Chuyên đề cấp trường Tiếp thu kiến thức, kỹ năng
Tháng 02/2014 Nội dung 2 -Chuyên đề cấp trường Vận dụng vào thực tế
Tháng 03/2014 Nội dung 1
 
 
Nội dung 2
Nội dung 3
-Đoàn viên GV học tập truyền thống đoàn
-Chuyên đề cấp trường
 
-MĐun: Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Vận dụng vào thực tế
Tháng 4/2014 Nội dung 2
 
Nội dung 3
-Chuyên đề cấp trường
-MĐun 23: Kiểm tra đánh giá KQ học tập của học sinh
Viết báo cáo
Tháng 5/2014 Nội dung 2
Nội dung 3
-Chuyên đề cấp trường
-MĐ 7: Tư vấn HS lớp 9
Tiếp thu kiến thức, kỹ năng của chương trình BDTX

           Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014 của trường, cán bộ, giáo viên, các tổ chuyên môn căn cứ nội dung kế hoạch để triển khai thực hiện .
 
Nơi nhận:    
 
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT( báo cáo);
- Các tổ CM; 
- Lưu: HSCM.
        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
        Nguyễn Bình Vân
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết